Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PORTFORM
1. Wstęp
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.portform.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma ARTIS; NIP 617-185-83-13; REGON 300991292;
adres prowadzenia działalności: ul. Poznańska 57 / 7, 63-300 Pleszew.

Kontakt ze Sprzedawcą:
telefoniczny: + 48 62 300 00 52
za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@portform.pl
pisemnie na adres: ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew
2. Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Czas Dostawy - czas, w jakim firma kurierska dostarczy Zamówienie do Klienta (zazwyczaj 1 dzień roboczy od nadania paczki); 2. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej realizującej dostawę;
Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje Czasu Dostawy tj. czasu między wydaniem Towaru przez Sklep firmie kurierskiej,
a jego dostarczeniem przez firmę kurierską do Klienta; (na stronie Towaru czas ten oznaczono jako :"Wysyłka w ciągu ... dni")
3. Dni robocze - to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienie w Sklepie Internetowym lub też korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Konto Klienta - podstrona Sklepu Internetowego dedykowana Klientowi, zawierająca m.in. dane Klienta
służące do realizacji zamówień, historię zamówień, czy preferencje Klienta dotyczące m.in. formy płatności;
8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.portform.pl; 9. Sklep internetowy (dalej "Sklep") – serwis internetowy dostępny pod adresem www.portform.pl,
za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia lub też korzystać z innych usług Sklepu Internetowego;
10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu Internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

3. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.portform.pl. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.portform.pl, prowadzony jest przez firmę ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari lub podobne z włączoną obsługą JavaScript;
b) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głównej serwisu www.portform.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów
następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej
Towar wydruku dokumentu sprzedaży.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia na Towary w Sklepie (pod adresem: www.portform.pl) on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienie można również składać telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 lub
24h/7 poprzez pocztę e-mail.
Zamówienia złożone w dniach wolnych od pracy zostaną przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym,
następującym po dniu wolnym, w którym zamówienie zostało złożone.
2. Zamówienia można składać następującymi kanałami: - on-line na stronie Sklepu pod adresem www.portform.pl
- telefonicznie: +48/ 62 300 00 52

- za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie zamówienia na adres sklepu:
kontakt@portform.pl 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.portform.pl,
dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty
oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”
– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy. 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew
Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenie zamówienia w sklepie Portform",
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6. Dostawa, Czas Realizacji Zamówienia i Koszt Dostawy
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską świadczoną przez firmę DPD Polska.
Czas dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej to zazwyczaj 1 dzień roboczy od momentu wydania paczki firmie kurierskiej.
3. Przewidywany Czas Realizacji Zamówienia podany jest każdorazowo przy każdym Towarze ("Wysyłka w ciągu"); do tego czasu należy doliczyć Czas Dostawy
(zazwyczaj 1 dzień roboczy). W przypadku kiedy Zamówienie dotyczy kilku Towarów o różnym Czasie Realizacji Zamówienia, wysyłane jest ono
po skompletowaniu całości Zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich terminów. 4. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient.
5. Koszty dostawy - różne dla zamówień za przedpłatą lub za pobraniem - wymienione są przy każdym produkcie (w karcie produktu)
oraz w podsumowaniu zamówienia (w koszyku).

6. Wysyłka zamówień o wartości Towaru /-ów od 400,00zł brutto - GRATIS.
7. Sklep nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybraną formę płatności. 8. Warunkiem wysyłania Towaru jest uiszczenie kwoty Zamówienia, chyba, że Klient wybrał płatność przy odbiorze tzw. "za pobraniem".

7. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane na stronach Sklepu są cenami brutto - zawierają wszystkie ewentualne cła i podatki, w tym
podatek VAT (23%), i są wyrażane w złotych polskich;
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo podane są w procesie składania Zamówienia; koszty dostawy określone zostały w tabeli kosztów dostawy stosownie do wybranej formy płatności (patrz punkt 6 Regulaminu).

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego (mBank): 16114020040000310257787905
b) płatnością w systemie płatności elektronicznej PayPal
c) szybkim e-przelewem i płatność wybraną kartą płatniczą
d) płatność gotówką przy odbiorze Towaru tzw. płatność "za pobraniem"
8. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru. 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (może to być na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Dane do kontaktu: za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@portform.pl pisemnie na adres: ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Data: …………………………… Adresat: ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy sprzedaży (założenia zamówienia): ..................................

Data odbioru Towaru: ………………………… Imię nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………. Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

6. Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności,
w tym koszty dostarczenia Towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek odesłać Towar na adres: ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew, niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Bezpośredni koszt odesłania (zwrotu) Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
9. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Firma Artis, jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta
jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy.
Dane do kontaktu: za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@portform.pl,
lub pisemnie na adres: ARTIS, ul. Poznańska 57/7, 63-300 Pleszew 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
4. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką
możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie
na adres: Artis, ul. Poznańska 57/7 , 63-300 Pleszew, lub adres mailowy: kontakt@portform.pl
3. W reklamacji Klient podaje swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sklep dołoży wszelkich starań aby zgłoszona reklamacja była rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni.

11. Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia,
a co za tym idzie również ewentualnych zwrotów lub reklamacji określonych w powyższym Regulaminie. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji
zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. Dane osobowe zbiera się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy elektronicznych podczas zakładania konta lub podczas składania zamówienia.
Klient może również przekazać swoje dane osobowe w wiadomość e-mail, składając zamówienie mailowo lub ustnie, składając zamówienie telefonicznie.
3. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych
jako obligatoryjne podczas składania zamówienia, uniemożliwi wykonanie usługi jaką jest realizacja zamówienia.
4. Składając zamówienie Klient podaje dane pozwalające na realizację zamówienia, tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania (odbiorcy zamówienia),
telefon oraz adres e-mail.
5. Klient maja zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych osobowych wyłącznie w celach realizacji zamówienia.
Dane osobowe podawane przez Klienta celem realizacji zamówienia nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgodny.
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez czas nieokreślony
8. Klientowi przysługuje prawo dostępu od treści swoich danych osobowych, do ich korekty, ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania
ich wykorzystywania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, poprzez wysłanie żądana
na adres mailowy lub pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny, Sprzedawcy.
9. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych.
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy kontakt@portform.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.
10. Klient ma prawo o wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych,
w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL,
hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet
i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego
oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń,
Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację
użytkownika w sieci Internet.
12. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych Klient zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się
w Sklepie internetowym. Klient Sklepu internetowego ponosi odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się
w Sklepie internetowym.
13. Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies
– informacje zapisywane przez serwer na komputerze Klienta. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających sklep.
Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu
ze strony sklepu. Szczegółowe informacje o Polityce Plików Cookies zostały opisane pod adresem: portform.pl/Polityka-plikow-cookies-cterms-pol-71.html

12. Newsletter

1. Klient ma możliwość subskrypcji Newslettera, tj. otrzymywania informacji handlowej świadczonej przez Sprzedawcę.
Newsletter otrzymują Klienci, którzy dobrowolnie wyrażają na niego zgodę.
2. Usługa Newslettera jest bezpłatna.
3. W ramach Newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail,
wysłany jest informacja handlowa w formie e-mail.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

13. Prawa autorskie

Znaki towarowe, loga graficzne, nazwy, opisy i zdjęcia są własnością odpowiednich firm, instytucji i osób prywatnych.
Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie www.portform.pl
należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

Zawartość strony internetowej www.portform.pl, w tym blog prowadzony przez właściciela Strony Internetowej
www.portform.pl, znajdujący się pod adresem: http://www.portform.pl/pol_m_BLOG-1320.html, jest objęta
ochroną praw autorskich. Wszelkie zdjęcia i teksty na blogu są własnością właściciela Strony Internetowej
www.portform.pl, a ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody jest zabronione.


14. Postanowienia końcowe
1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument
powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głównej serwisu www.portform.pl (http://www.portform.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html) oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu
na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy (Sprzedawca).
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
6.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Data wejścia w życie regulaminu 24.05.2018

Poprzednia wersja regulaminu: http://www.portform.pl/Regulamin-z-25-12-2014-cterms-pol-159.html
 


Zaufane Opinie IdoSell
4.81 / 5.00 75 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-01
Świetny produkt, bardzo miła obsługa Polecam
2022-09-07
Polecam!
pixel